HOSTİNG SÖZLEŞMESİ


MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İşbu sözleşme, bir taraftan WEBRANO internet Hizmetleri ve Entegre Bina Kontrol Sistemleri ( Bundan sonra “WEBRANO” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan WEBRANO internet Hizmetleri ve Entegre Bina Kontrol Sistemleri üzerinden hizmet alan kişi/kuruluş ( Bundan sonra “müşteri” olarak anılacaktır ) arasında akdedilmiştir.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU
Müşteri’nin işbu sözleşme ve sözleşmeye bağlı diğer hizmetlere dair sözleşmelerin onayı ile müşterinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dizayn ettirdiği web sayfalarının ve bilimum bilgilerin WEBRANO ‘nun serverlarını kullanarak internet üzerinde yayınlamasına ait hizmetlerin koşul, şart ve sınırlarını kapsamaktadır.

MADDE 3: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. WEBRANO sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri’ye ait olup, Müşteri bu konuda WEBRANO’nun hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul ve beyan eder.

3.2. WEBRANO, Müşteri’nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri’ye aittir.

3.3. WEBRANO, Müşteri’nin her türlü verisini korumak için, düzenli olarak yedekleme yapar, buna rağmen WEBRANO’da bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle Müşteri sorumludur.

3.4. Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, WEBRANO taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri’dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda WEBRANO anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

3.5. Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, yasalara, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde WEBRANO sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri’ye aittir. WEBRANO, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

3.6. Internet, bir medya ortamıdır ve Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmaması için gerekli dikkat ve özen yükümlülüklerine uymak zorundadır. Aksi takdirde doğabilecek sorunlardan, WEBRANO yükümlü değildir.

3.7. Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, WEBRANO, Müşteri’nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

3.8. WEBRANO, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Ancak, WEBRANO ‘nun verdiği hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi ve müşteriye imkânlar dâhilinde en uygun sürede bilgilendirmeyi taahhüt eder.

3.9. Müşteri, WEBRANO sunucularını kullanarak 3. şahıslara ücretsiz hizmetler (e-mail, sayaç, form, top-site, anket vb. programlar) veremez ve verilen servisleri kötüye kullanamaz. WEBRANO, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

3.10. Müşteri kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarına, kullanıcıların istekleri dışında dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek e-mailler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz.WEBRANO sunucuları üzerinden toplu mail gönderimi yasaktır. Toplu mail gönderimi yapan Müşteri hesabı uyarılabilir, durdurulabilir veya tamamen silinebilir. Bu durumda WEBRANO, Müşteri’nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar.

3.11.  Müşteri kesinlikle WEBRANO sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde WEBRANO sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde, uygulamalarda, bu ve benzeri hiçbir teşebbüste bulunamaz. (Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, email bombardımanı, DoS vb.|| Örnektir bunlarla sınırlı değildir.) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Bunlar bir örnektir. WEBRANO bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir.

3.12.  Müşteri kesinlikle WEBRANO sistemlerinin kaynaklarını (CPU, RAM ve network kaynakları || Örnektir bunlarla sınırlı değildir.), WEBRANO’nun diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda WEBRANO müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi takdirde WEBRANO sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

3.13.  WEBRANO, müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Fakat teknik hata ve WEBRANO dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

3.14. Müşteri, WEBRANO ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda ANKARA Mahkemelerini ve İstanbul İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

3.15.  WEBRANO, hizmetlerinin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

3.16.  Müşteri istediği zaman sözleşmeyi yazılı bildirim ile fesih edebilir, fakat ödenmiş ücretlerin iadesini isteyemez.

3.17.  Müşterin Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. Müşterinin Elektronik Posta Adresine (Email) yapılan tüm bildirimler, Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Müşteriye yapılmış sayılır. Müşteri İletişim e-mail adresini güncel tutmakla, adres değişikliklerini WEBRANO ‘ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine yapılan bildirim, bizzat müşterinin kendisine yapılmış addedilir.

3.18. Müşterinin işbu sözleşme maddelerinde belirtilen herhangi bir maddesine aykırı davranışı nedeniyle, WEBRANO ‘nun bu nedenle bir zarara uğraması durumunda, müşteri zararı tazmin etmeyi kabul eder ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükler webrano.com üzerinden alınan tüm hizmetler için geçerlidir.

MADDE 4: ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEREDDÜTE DÜŞÜLMESİ

4.1 Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçeklestirmedigi takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda WEBRANO kur farkı faturası kesebilecegi gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %25 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

4.2 Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için WEBRANO’nun dava yada icra takibi açması halinde de aylık %25 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, %10’u avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.3 Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir için başvurması halinde WEBRANO’nun teminatsız ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna ragmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.4 Alınan hizmete ilişkin ödemenin, ödeme zamanında yapılmadığı takdirde, WEBRANO’nun bu hizmeti bilgi vermeksizin durdurma hakkında sahip olduğu gibi, son ödeme tarihinden bir hafta sonrasına kadar ücretin ödenmediği durumlarda hizmetin komple geri dönüşümsüz olarak silme hakkına da sahipliği mevcuttur. Bu uygulamaya tabi tutulmuş müşteriler yedek ve hizmetin açımı gibi taleplerde bulunmamayı kabul ederler.

MADDE 5: SON HÜKÜMLER

İşbu sözleşme 5 ana Madde’den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla WEBRANO hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerinin tamamını kabul etmiş sayılır.

DOMAİN HİZMET SÖZLEŞMESİ


1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Bu alanadı sözleşmesi (bundan sonra kısaca “sözleşme olarak anılacaktır), bir taraftan, alanadı tahsis etmek, yenilemek, transfer etmek veya toplu transfer etmek veya sözleşme konusu diğer hizmetlerden faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra “müşteri” olarak anılacaktır) ve diğer taraftan talep edilen hizmetleri sözleşme kapsamında sunan WEBRANO WEBRANOsı (bundan sonra “WEBRANO” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2. SÖZLEŞMENIN KONUSU
Bu sözleşme, kayıt edilen alanadı ve kullanılan diğer hizmetler ile ilgili olarak müşterinin WEBRANO ‘ya ve WEBRANO ‘nın da müşteriye olan sorumluluklarını açıklamakta ve alan adlarının kayıt, yenileme, transfer, toplu kayıt ve toplu transfer kural ve şartlarını ortaya koymaktadır. Müşterinin kayıt işlemini tamamlayabilmesi için işbu sözleşmede belirtilen bütün kural ve şartları okuması ve kabul etmesi gerekmektedir.

3. ALAN ADININ SEÇİMİ, MÜSAİTLİĞİ VE KULLANIMI

3.1. Seçim: Müşterinin seçimini yaptığı alanadının herhangi bir ticari marka veya entelektüel ürüne zarar vermesi, haksız rekabet ortaya çıkarması ve kanunlar ile belirlenmiş diğer haller durumunda WEBRANO tarafsız kalacaktır ve ortaya çıkabilecek yaptırımları uygulamak zorunda kalsa bile WEBRANO hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk müşteriye aittir. Bu nedenle; müşterinin alanadının herhangi bir hakka zarar vermemesi için her türlü araştırmayı yapması gerekmektedir.

3.2. Müsaitlik: Firma herhangi bir alanadının herhangi bir zaman için kayıt, yenileme veya transfer için müsait olacağını ve WEBRANO’nun esas kayıt otoritesinin kayıtlarına diğer kayıt firmalarından daha üstün bir giriş hakkı olabileceğini taahhüt etmez. Müşteri alanadını seçtikten sonra bu alanadının kayıt için müsait olup olmadığını veya bir başkası tarafından önceden alınıp alınmadığını kontrol etmelidir.

3.3. Kullanım: Müşteri bilgisi dâhilinde alanadı kaydının ve direkt veya endirekt olarak kullanımının herhangi bir üçüncü şahısın hukuki haklarına zarar vermeyeceğini, alanadının kanunlara aykırı bir amaç için kayıt edilmediğini ve kullanılmayacağını belirtir ve kabul eder. WEBRANO, alanadının kanunlara aykırı bir amaç için kullanıldığını veya herhangi bir diğer kullanım şartnamesine uymadığının tespitinin yapılması durumunda alanadını durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

3.4. COM.TR Uzantılı Domain kayıt siparişlerinde eğer domain belge gerektiriyor ise, müşteri domain kaydı için gerekli belgeleri WEBRANO ‘nun talep ettiği şekilde (posta, e-posta, faks veya noter vasıtası ile) göndermekle yükümlüdür. Müşteri talep edilen belge/leri talep edilen şekilde göndermez ise veya gönderdiği belgeler eksik, geçersiz, domain kaydı için yetersiz ise tüm sorumluluk müşteriye ait olup, sipariş için ödenen ücret geri ödenmez.

4. HESAP YÖNETİMİ
Müşterinin, WEBRANO ‘daki hizmetlerimizden faydalanabilmesi için bir hesap açması ve bir müşteri kullanıcı adı ile şifre alması gerekmektedir. Müşteri, müşteri kullanıcı adı ve şifresi ile on-line olarak kayıtlı bilgilerine ulaşabilir, gerekli değişiklikleri yapabilir. Bu durumda müşteri, WEBRANO ‘ya müşteri kullanıcı adı ve şifresiyle talep ettiği yapılacak işlemleri uygulamaya koyma hakkını vermiş olduğunu kabul etmektedir. Müşteri daima müşteri kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, bunların izinsiz kullanımını tespiti durumunda derhal WEBRANO ‘ya durumu bildirmek zorundadır. Müşteri, Kullanıcı adı ve şifresiyle yapılacak bütün işlem, kayıt, masraf ve sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEREDDÜTE DÜŞÜLMESİ

5.1 Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçeklestirmedigi takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda WEBRANO kur farkı faturası kesebilecegi gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %25 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

5.2 Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için WEBRANO’nun dava yada icra takibi açması halinde de aylık %25 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, %10’u avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3 Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir için başvurması halinde WEBRANO’nun teminatsız ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna ragmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.4 Alınan hizmete ilişkin ödemenin, ödeme zamanında yapılmadığı takdirde, WEBRANO’nun bu hizmeti bilgi vermeksizin durdurma hakkında sahip olduğu gibi, son ödeme tarihinden bir hafta sonrasına kadar ücretin ödenmediği durumlarda hizmetin komple geri dönüşümsüz olarak silme hakkına da sahipliği mevcuttur. Bu uygulamaya tabi tutulmuş müşteriler yedek ve hizmetin açımı gibi taleplerde bulunmamayı kabul ederler.

5. BİLGİ KULLANIMI
Müşteri, WEBRANO sunucularında herhangi kredi kartı bilgisi tutulmadığını bilmektedir. Müşteri, WEBRANO ‘ya verdiği ve aşağıda belirtilen bilgilerin WEBRANO tarafından Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) ve WEBRANO ‘nun işbirliği yaptığı sorumlu kayıt firmasına bildirmek zorunda olduğunu, ICANN’’ın da aşağıda belirtilen bilgileri de halka açık bir veritabanında firmanın tutmasını zorunlu kıldığını bilmektedir: (i) Müşterinin kayıt ettirdiğini alanad(lar)I, (ii) Müşteri adı, e-posta ve posta adresi, (iii) alanad(lar)ının teknik, muhasebe ve idari yetkililerinin ad, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve faks numarası (varsa), (iv) alanadı sunucularının adları, (v) kaydın ilk yaratılma tarihi, (vi) kaydın son kullanım tarihi. Ayrıca müşteri bu bilgilerin ICANN kuralları çerçevesinde, yüksek miktarda otomize elektronik işleme tabi tutmamak ve ticari e-postalarda (spam) kullanılmamak şartıyla, ilgilenen herhangi bir üçüncü şahısa verilebileceğini de bilmektedir. (Arzu eden müşterilerimiz ücretsiz bilgi gizleme hizmetimizden faydalanabilir || Privacy Protect )

Müşteri işbu sözleşmeyle müşteriye ait kişisel bilgilerin WEBRANO, ana kayıt otoritesi, ICANN, WEBRANO ‘nun iş ortakları, WEBRANO ‘nun iş ortaklarının iş ortakları, ana kayıt otoritesinin iş ortakları ve ICANN tarafından atanacak herhangi bir üçüncü bir şahıs tarafından kullanılabileceğini, kopyalanabileceğini, dağıtılabileceğini, yayınlanabileceğini, değiştirilebileceğini ve diğer başka işlemlere tabi tutulabileceğini, bu tür bilgilerin WEBRANO onayıyla veya WEBRANO ‘yı bağlayıcı bir mahkeme kararıyla diğer kurumlara da verilebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Bu tür kişisel bilgi ve verilerin toplanma nedeni işbu sözleşme çerçevesinde ortaya konulan karşılıklı yükümlülükleri ve alanadı yazmanlarının uymak zorunda olduğu şartları yerine getirmektir. WEBRANO, müşteriden edindiği ve yukarıda belirtilen kişisel bilgileri işbu sözleşmede belirtilen amaçlar ve zorunluluklar haricinde kullanmayacağını, müşteriye ait olan kişisel bilgilerin kaybının, çalınmasının, zarar görmesinin değiştirilmesinin ve yok edilmesinin engellenmesi için gerekli tedbirleri alacağını kabul eder.

Eğer müşteri, WEBRANO ‘ya iş bu sözleşme kapsamında üçüncü bir şahıs ile ilgili kişisel bilgileri sağlıyor ise bu durumda anılan üçüncü şahsa sözleşmede belirtilen bütün bilgileri aktarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

WEB TASARIM, YAZILIM SÖZLEŞMESİ


Madde 1 – TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir taraftan WEBRANO internet Hizmetleri ve Entegre Bina Kontrol Sistemleri ( Bundan sonra “WEBRANO” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan WEBRANO internet Hizmetleri ve Entegre Bina Kontrol Sistemleri üzerinden hizmet alan kişi/kuruluş ( Bundan sonra “müşteri” olarak anılacaktır ) arasında akdedilmiştir.

Madde 2 – KONU
İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmsek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının WEBRANO tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden WEBRANO sorumlu tutulamaz. İlk yayımda yerleştirilen genel içerik dışındaki yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır.

3.2 MÜŞTERİ, WEBRANO tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının WEBRANO ‘a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.3 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, WEBRANO ‘nun hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜŞTERİ, web sitesi tamamlandıktan sonra her türlü şifresini teslim alabilecektir. Güncelleme şifreleri teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan WEBRANO sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veritabanında yol açtığı hatalardan veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan WEBRANO sorumlu tutulamaz.

3.5 MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %50’Si kadar fark ödeyeceğini kabul eder.

3.6 MÜŞTERİ anlaşmaya müteakip ücretin %50 lik kısmını peşin olarak ödemeyi kabul eder.
Madde 4 – WEBRANO’nun YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 WEBRANO, MÜŞTERİ’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür.

4.2 WEBRANO , MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili WEBRANO kaynaklı oluşabilecek hataları ve sorunları yapacağı etüd sonrası MÜŞTERİ ‘ye 72 saat içerisinde gerekli bilgiyi verecek ve taahhüt ettiği sürede düzeltmeleri sağlayacaktır. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. WEBRANO hazırladığı web sitesinin teslimi sonrasında 30 gün içinde eksik işler çıkarsa gidermekle sorumludur. WEBRANO hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3 WEBRANO , MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 WEBRANO sözleşme geçerliliğini koruduğu sürece sitenin arama motorlarındaki pozisyonunu izlemekle yükümlü değildir. Arama motorlarının kriterlerindeki değişimler ve gelişmeler konularındaki çalışmalardan ek ücret talep edilecektir. WEBRANO Özel web arama motorlarındaki sonuçlar ile ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir.

4.5 WEBRANO , bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının MÜŞTERİ’ye ait olduğunu kabul eder.

4.6 WEBRANO , belirtilen hizmet şartlarını değiştirme güncelleme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ bu değişiklikleri hizmeti aldığı sözleşme tarihi itibari ile kabul etmiş sayılır.
Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi sözleşmede belirtilen süre olarak belirlenmiştir, sözleşme bitiminden sonraki her yıl alan adı yenileme masrafları için ilgili domainin WEBRANO tarafından belirtilen güncel fiyatı, hosting yenileme için WEBRANO tarafından belirtilen güncel fiyatı geçerlidir. İlgili ödemeler sonrası WEBRANO tarafından MÜŞTERİ’ye faturalandırılacaktır.

5.2 Hizmet bedeli’nin %50 si iş başlangıcında, kalan %50’si ve toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV tutarı ilk ödemeden 30 gün sonra MÜŞTERİ tarafından WEBRANO ‘ya ödenecektir.

5.4 Ödemelerin yapılmaması durumunda, WEBRANO taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

5.5 MÜŞTERİ anlaşma sonrası iade talebinde bulunur ise anlaşmada belirtilen toplam tutarın %50 lik kısmından fazlasını iade alamayacağını kabul eder.

5.6 MÜŞTERİ 2. ödemeyi yapmasıyla birlikte işi teslim aldığını, bu süreçten sonra yazılım/script/site vb. kendisine teslim edildiğini ve bu teslim sonrasında herhangi bir iade talebinde bulunamayacağını kabul eder.

Madde 6 – ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEREDDÜTE DÜŞÜLMESİ

6.1 Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçeklestirmedigi takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda WEBRANO kur farkı faturası kesebilecegi gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %25 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

6.2 Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için WEBRANO’nun dava yada icra takibi açması halinde de aylık %25 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, %10’u avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.3 Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir için başvurması halinde WEBRANO’nun teminatsız ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna ragmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.4 Alınan hizmete ilişkin ödemenin, ödeme zamanında yapılmadığı takdirde, WEBRANO’nun bu hizmeti bilgi vermeksizin durdurma hakkında sahip olduğu gibi, son ödeme tarihinden bir hafta sonrasına kadar ücretin ödenmediği durumlarda hizmetin komple geri dönüşümsüz olarak silme hakkına da sahipliği mevcuttur. Bu uygulamaya tabi tutulmuş müşteriler yedek ve hizmetin açımı gibi taleplerde bulunmamayı kabul ederler.
Madde 7 – YETKİLİ MAHKEME, İCRA DAİRELERİ ve SON HÜKÜMLER
İşbu sözleşme 7 ana Madde’den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar ve aksi belirlenmedikçe fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla WEBRANO hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerinin tamamını kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ANKARA mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 ” Değerli müşterimiz;

Bu sözleşme hakkında herhangi bir sorunuz tereddüt yada endişeniz var veya ayrıntılı bilgi almak isterseniz lutfen destek@webrano.com e-posta adresinden hukuk depertmanımızla iletişime geçiniz. İletişim bilgilerinizi gönderdiğinizde yetkili bir görevlimiz size konu hakkında bilgi verecektir.”

webrano internet hizmetleri